หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
การดำเนินงาน

หลักการและเหตุผล
          ข้อมูลสถิติเป็นหัวใจของการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารประเทศของรัฐ  การวางแผนกำหนดมาตรการและโครงการเชิงปฏิบัติต่าง ๆ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อความผาสุกของประชาชน และเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์ได้ตาม ความจริงที่ เกิดขึ้น สามารถจะเผชิญปัญหาและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบัน  บางเรื่องก็ยังมี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ในขณะที่ข้อมูลเรื่องเดียวกันมีหลายหน่วยงานจัดทำข้อมูลสถิติ   เนื่องจากระบบสถิติของประเทศ เป็นระบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System)  ซึ่งมีข้อมูลสถิติกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานตามกระทรวง และกรมต่าง ๆ   ที่มีการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการบริหารงาน  หรือควบคุมการดำเนินงานในหน่วยงานของตน  และมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐาน
          การที่หน่วยงานสถิติหลายหน่วยงานจัดทำข้อมูลสถิติ  โดยขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลที่ได้มีมาตร ฐานที่ แตกต่างกัน เกิดความสับสนในหมู่ผู้ใช้ข้อมูลและยังเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน และสิ้นเปลืองทรัพยากร  ดังนั้น การจัดทำข้อมูลสถิติให้มีเอกภาพ เป็นภารกิจ หลักและเป้าหมายที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ   คือ   การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสากลและบริหารจัดการให้ระบบ สถิติของประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้อย่างครบถ้วน ทันการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูล  Data Directory เพื่อจะได้ทราบสต็อก (Stock)  ข้อมูลในปัจจุบัน เพื่อจะได้นำมาใช้ในการพิจารณากำหนดกรอบการจัดทำข้อมูลสถิติที่เป็นระบบ  และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนแม่บทสถิติของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีกรอบ /แผนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสถิติของประเทศ สำหรับการนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลสถิติ
          2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติของประเทศ  ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับ ท้องถิ่น
          3. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการสถิติต่าง ๆ สำหรับหน่วยสถิติของรัฐ
          4. เพื่อให้มีการผลิตข้อมูลสถิติเป็นไปตามหลักวิชาการ และระเบียบวิธีสถิติที่ถูกต้อง  ใช้มาตรฐานสถิติเดียวกันตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกันได้
          5. เพื่อให้มีการประสานงานในการดำเนินงานสถิติระหว่างหน่วยสถิติต่าง ๆ

การดำเนินงาน
           แผนงานการจัดทำ Data Directory ปีงบประมาณ 2550 (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)