รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
01 หน่วยราชการอิสระ 01สำนักราชเลขาธิการ
   02 สำนักพระราชวัง
   03 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   04 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   05 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   06 ราชบัณฑิตยสถาน
   07 สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
   08 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   09 สำนักงานอัยการสูงสุด
   10 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
   11 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   12 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   13 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   14 คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
   15 ธนาคารแห่งประเทศไทย
   16 กรุงเทพมหานคร
   17 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   18 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
   19 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   20 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (สผร)
   21 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   22 ศาลรัฐธรรมนูญ
   23 ศาลยุติธรรม
   24 ศาลฎีกา
   25 ศาลอุทธรณ์
   26 ศาลแพ่ง
   27 ศาลอาญา
   28 ศาลแรงงานกลาง
   29 ศาลภาษีอากรกลาง
   30 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
   31 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
   32 ศาลล้มละลายกลาง
   33 สำนักงานศาลยุติธรรม
   34 ศาลปกครอง
   35 ศาลปกครองกลาง
   36 สำนักงานศาลปกครอง
   37 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
02 สำนักนายกรัฐมนตรี 01สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   02 คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
   03 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   04 กรมประชาสัมพันธ์
   05 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   06 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   07 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   08 สำนักงบประมาณ
   09 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   10 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   11 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   12 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   13 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
   14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   15 สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
   16 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
   17 สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
   18 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
   19 สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
   20 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
03 กระทรวงกลาโหม 01สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
   02 สำนักงานปลัดกระทรวง
   03 กรมเสมียนตรา
   04 กรมการเงินกลาโหม
   05 กรมพระธรรมนูญ
   06 สำนักนโยบายและแผน
   07 สำนักงานตรวจบัญชีกลาโหม
   08 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
   09 กรมราชองครักษ์
   10 กองบัญชาการทหารสูงสุด
   11 กองทัพบก
   12 กองทัพเรือ
   13 กองทัพอากาศ
   14 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
   15 องค์การฟอกหนัง
   16 องค์การแบตเตอรี่
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
04 กระทรวงการคลัง 01สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   02 กรมธนารักษ์
   03 กรมบัญชีกลาง
   04 กรมศุลกากร
   05 กรมสรรพสามิต
   06 กรมสรรพากร
   07 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   08 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   09 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   10 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
   11 โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
   12 โรงงานยาสูบ
   13 ธนาคารออมสิน
   14 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   15 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   17 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
   18 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
   19 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
05 กระทรวงการต่างประเทศ 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมการกงสุล
   03 กรมพิธีการทูต
   04 กรมยุโรป
   05 กรมวิเทศสหการ
   06 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
   07 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
   08 กรมสารนิเทศ
   09 กรมองค์การระหว่างประเทศ
   10 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
   11 กรมอาเซียน
   12 กรมเอเชียตะวันออก
   13 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
   14 สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ ไทยในต่างประเทศ
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
06 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
   03 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
   04 การกีฬาแห่งประเทศไทย
   05 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
07 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   03 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   04 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
   05 การเคหะแห่งชาติ
   06 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
   07 สำนักงานธนานุเคราะห์
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
08 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 01สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   02 กรมชลประทาน
   03 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   04 กรมประมง
   05 กรมปศุสัตว์
   06 กรมพัฒนาที่ดิน
   07 กรมวิชาการเกษตร
   08 กรมส่งเสริมการเกษตร
   09 กรมส่งเสริมสหกรณ์
   10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   11 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
   12 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   13 องค์การสวนยาง
   14 องค์การสะพานปลา
   15 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
   16 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
   17 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
09 กระทรวงคมนาคม 01สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   02 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
   03 กรมการขนส่งทางบก
   04 กรมการขนส่งทางอากาศ
   05 กรมทางหลวง
   06 กรมทางหลวงชนบท
   07 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
   08 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
   09 การรถไฟแห่งประเทศไทย
   10 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
   11 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
   12 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
   13 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
   14 บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
   15 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
   16 บริษัท ขนส่ง จำกัด
   17 บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
   18 สถาบันการบินพลเรือน
   19 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
   20 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมควบคุมมลพิษ
   03 กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
   04 กรมทรัพยากรธรณี
   05 กรมทรัพยากรน้ำ
   06 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   07 กรมป่าไม้
   08 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   09 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   10 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   11 องค์การจัดการน้ำเสีย
   12 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   13 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
   14 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   15 บริษัทไม้อัดไทย จำกัด
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
11 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมไปรษณีย์โทรเลข
   03 กรมอุตุนิยมวิทยา
   04 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   05 บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   06 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
   07 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
12 กระทรวงพลังงาน 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   03 กรมธุรกิจพลังงาน
   04 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   05 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   06 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   07 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
   08 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
13 กระทรวงพาณิชย์ 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมการค้าต่างประเทศ
   03 กรมการค้าภายใน
   04 กรมการประกันภัย
   05 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   06 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   07 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   08 กรมส่งเสริมการส่งออก
   09 องค์การคลังสินค้า
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
14 กระทรวงมหาดไทย 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   03 กรมการพัฒนาชุมชน
   04 กรมที่ดิน
   05 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   06 กรมโยธาธิการและผังเมือง
   07 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   08 การไฟฟ้านครหลวง
   09 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   10 การประปานครหลวง
   11 การประปาส่วนภูมิภาค
   12 องค์การตลาด
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
15 กระทรวงยุติธรรม 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมคุมประพฤติ
   03 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   04 กรมบังคับคดี
   05 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   06 กรมราชทัณฑ์
   07 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   08 สำนักงานกิจการยุติธรรม
   09 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   10 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
16 กระทรวงแรงงาน 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมการจัดหางาน
   03 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   04 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   05 สำนักงานประกันสังคม
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
17 กระทรวงวัฒนธรรม 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมการศาสนา
   03 กรมศิลปากร
   04 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
   05 สำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย
   06 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
18 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   03 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   04 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
   05 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
   06 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
   07 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   08 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   09 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
19 กระทรวงศึกษาธิการ 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   03 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   04 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   05 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   06 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
   07 องค์การค้าของคุรุสภา
   08 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   09 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
20 กระทรวงสาธารณสุข 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมการแพทย์
   03 กรมควบคุมโรค
   04 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   05 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   06 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   07 กรมสุขภาพจิต
   08 กรมอนามัย
   09 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   10 องค์การเภสัชกรรม
   11 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
21 กระทรวงอุตสาหกรรม 01สำนักงานปลัดกระทรวง
   02 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   03 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   04 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   05 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   06 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   07 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   08 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   09 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   10 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   11 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด บริษัท ร่วมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม
   12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
   13 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รหัส
กระทรวง
รหัส
กรม/หน่วยงาน
22 อื่น ๆ 01กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   02 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   03 สมาคมค้าปลีกไทย
   04 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
   05 สภากาชาดไทย