รหัส
สาขาสถิติ
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ
สถิติแรงงาน
สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติ สื่อสารมวลชน
สถิติสุขภาพ
สถิติสวัสดิการสังคม
สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์อื่น ๆ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถิติบัญชีประชาชาติ
สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
สถิติอุตสาหกรรม
สถิติพลังงาน
สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ
สถิติการขนส่ง
สถิติการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการท่องเที่ยว
สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน
สถิติการคลัง
สถิติราคา
สถิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร
สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ
สถิติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สถิติอุตุนิยมวิทยา