สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ

อาคาร B โซน N ชั้น 2
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 02-141-7446 , 02-143-1307 
โทรสาร 02-143-8121

ผู้ประสานงาน : กลุ่มประสานสถิติด้านสังคม : costats@nso.go.th
  คุณสุวรรณิกา โชติกล่อม : suwannika@nso.go.th
  คุณเพชรธิดา ตรีภพนารถ : pechtida@nso.go.th